De Stichting Fundraising Land van Cuijk & Overmaze beheert de gelden die de leden van de Lionsclub Land van Cuijk & Overmaze bijeen hebben gebracht middels diverse projecten en activiteiten en welke voor 100% bestemd zijn voor charitatieve doeleinden. Deze stichting is opgericht om de geldstromen tussen contributies en organisatiekosten van de Lions gescheiden (en daarmee transparant) te houden van de geldstromen voor goede doelen. 

Naam en inschrijving

De stichting heeft statutair de naam Stichting Fundraising Land van Cuijk en Overmaze.

De stichting is statutair gevestigd te Boxmeer en is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, nummer 41086250.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de stichting is 805639986.

Contact

De Stichting Fundraising Land van Cuijk en Overmaze is bereikbaar via e-mail.
Het e-mailadres is: land.van.cuijk.overmaze@lions.nl.

Doelstellingen

De statutaire doelstelling van de stichting is uiteraard dezelfde als de doelstelling van de Lionsclub Land van Cuijk & Overmaze en wordt in de statuten als volgt omschreven: ‘het verwerven van gelden en goederen in de ruimste zin des woords en het aanwenden van het verkregene voor het verschaffen van ondersteuning of hulp in geld of anderszins op plaatsen, aan personen en instellingen waar dit nodig is, zowel in Nederland als daarbuiten.’

De stichting is gelieerd aan de vereniging Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze, een service club die, onder andere, tot doel heeft het uitvoeren van projecten ten behoeve van de samenleving in de meest brede zin van het woord. Dat kunnen lokale projecten zijn, maar ook internationale projecten.

De Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze is statutair gevestigd te Cuijk, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, nummer 55601042. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (voorheen RSIN) van de Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze is 852208054.

De doelstellingen van Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze (en daarmee ook van de Stichting Fundraising Land van Cuijk en Overmaze), zijn internationaal vastgelegd en gelden ook voor elke Lionsclub:

  • het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
  • het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;
  • een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
  • de Lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtewisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd;
  • het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

Beleidsplan en Financiële Verantwoording

Het beleidsplan van de stichting is identiek aan dat van de Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze. De stichting ontvangt/incasseert de gelden die door de Lionsclub worden gegenereerd en doneert gelden aan goede doelen die door de Lionsclub zijn aangewezen.

Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze tracht haar doelen te bereiken door hulp te bieden aan mensen en organisaties die die hulp nodig hebben. Deze hulp kan bestaan uit financiële bijdragen, maar ook uit hulp in de vorm van ‘menskracht’.

Financiële hulp wordt verleend door middel van de Stichting Fundraising Land van Cuijk en Overmaze. De leden van Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze voeren, geheel belangeloos, projecten uit met als doel fondsenwerving (fundraising). De opbrengsten van deze projecten komen integraal ten goede aan de Stichting Fundraising Land van Cuijk en Overmaze. Op die manier is deze stichting in staat waar nodig financiële hulp te bieden.

Jaarlijks worden ‘goede doelen’ geselecteerd waar de een bijdrage kan en wil leveren. Vaak komen in loop van het jaar ook ‘ad hoc’ nog projecten in beeld, bijvoorbeeld in geval van grote rampen, oorlogssituaties of lokale initiatieven die de steun van de Lions verdienen.

De Stichting Fundraising Land van Cuijk en Overmaze én de Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze brengen op geen enkele wijze kosten in rekening aan personen en organisaties die door haar worden ondersteund. Er blijft aldus niets van de fondsen die worden geworven aan ‘de strijkstok’ hangen: elke cent gaat naar het goede doel.

Op deze website staan de projecten en activiteiten vermeldt die de Lions hebben ondersteund.

De Lions leggen verantwoording af over de geldstromen voor de goede doelen. Op deze pagina wordt elk jaar het beleidsplan van het lopende jaar gepresenteerd (zie tab ‘Beleidsplan) en de financiële verantwoording(zie tabblad financiële verantwoordingen) van het afgelopen jaar (zie tab ‘Financiële verantwoordingen’). Een Lionsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden, die lid zijn van de Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze. Ingeval van een vacature zal de Lionsclub een nieuw bestuurslid benoemen.

Huidige bestuurssamenstelling (en de namen van de bestuursleden):
Ans  van Zeeland (voorzitter)
Hans Hutten (secretaris)
Harry Eckhardt (penningmeester)

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.


Beloningsbeleid

Bestuursleden, noch andere betrokkenen ontvangen een beloning in welke vorm dan ook. Dat geldt ook voor alle leden van Lionsclub Land van Cuijk & Overmaze.

ANBI status

De Stichting Fundraising Land van Cuijk en Overmaze heeft de ANBI status en is daarom verplicht tot de publicatie van de activiteiten en financiële cijfers. Deze kunt u hier downloaden: Stichting fundraising Land van Cuijk en Overmaze 2019-2020 Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Informatie over ANBI:
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

Registratie
De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

De Stichting Fundraising Land van Cuijk en Overmaze is de Stichting van de Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze waar de financiële afwikkeling van de goede doelen in plaats vindt. Deze Stichting beschikt over de ANBI status.

Beleidsplan 2022-2023

We hebben na de ‘’corona-periode’’ de activiteiten weer opgepakt.

Wij hebben in 2021-2022 weer mooie projecten kunnen uitvoeren. Naast de actie ‘’wijnverkoop’’ hebben we ook ‘’asperge-boxen’’ verkocht. De opbrengsten zijn gegaan naar onze zusterclub in Moldavië. Zij kunnen daarmee direct vluchtelingen uit Oekraïne ondersteunen die in Moldavië worden opgevangen.

Hopelijk zullen dan maatschappelijke activiteiten weer volledig mogelijk zijn wanneer de restricties weer zijn opgeheven.

Het beleidsplan van de Lionsclub voor het jaar 2022-2023 voorziet onder andere in de navolgende concrete activiteiten/projecten:

  • Het mogelijk mee organiseren van en het assisteren bij het jaarlijkse Charity Dinner voor Ouderen in het Van der Valk Hotel Cuijk-Nijmegen eind december 2023;
  • De deelname aan de landelijke actie NL-Doet, meer concreet te maken rond januari 2023 aan de hand van binnengekomen projecten, uitvoering maart 2023;
  • Organisatie van (online) verkopen gedurende 2022-2023 van specifieke producten en de opbrengsten besteden aan specifieke doelen;
  • Het eventueel aanvullend organiseren van een wijn- en culinaire proeverij in voorjaar 2023 ten behoeve van nog nader te bepalen goede doel(en);
  • Voorts zal de Lionsclub ook in het jaar 2022-2023 een aantal goede doelen aanwijzen en bepalen welke bedragen daaraan zullen worden geschonken. Het betreffende besluitvormingsproces ligt vast in daarover genomen besluiten van de ledenvergadering.
Online doneren aan Lionsclub Land van Cuijk & Overmaze, Stichting Fundraising Land van Cuijk en Overmaze, via Geef.nl site ANBI.