Aanvraag en criteria Goede Doelen

Bent u op zoek naar financiële ondersteuning voor een goed doel of hulp in de vorm van mensen die voor uw goede doel de handen uit de mouwen steken? Lionsclub Land van Cuijk & Overmaze is een zogenoemde serviceclub die u onder voorwaarden kan helpen. Lees verder en indien uw goede doel voldoet aan de criteria, dan zien wij uw aanvraag graag tegemoet.

Voor welke activiteiten stelt de Lionsclub Land van Cuijk & Overmaze gelden beschikbaar?

Gelden kunnen beschikbaar worden gesteld voor niet-commerciële activiteiten die een positieve uitstraling hebben op het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Een enkele keer worden ook projecten buiten de regio ondersteund. Het type project dat wordt ondersteund is zeer breed; teneinde een idee te geven van de reikwijdte verwijzen wij naar de pagina Projecten waarop we enkele voorbeelden gegeven van succesvolle subsidie-aanvragen.

Wat is de grootte van de te verlenen subsidies?

De hoogte van de subsidie kan variëren van enkele honderden tot (in een enkel geval) enkele duizenden euro’s. Bedacht moet worden dat de geldmiddelen waarover de Lionsclub Land van Cuijk & Overmaze kan beschikken beperkt is tot de middelen die bijeen kunnen worden gebracht door de organisatie van geld genererende activiteiten. Een deel van de aanvragen die voldoen aan de gestelde criteria (zie hieronder) moeten dan ook helaas om financiële redenen worden afgewezen. Gemiddeld heeft de Lionsclub Land van Cuijk & Overmaze de afgelopen jaren een bedrag van ongeveer € 10.000 per jaar aan subsidies kunnen verstrekken.

Hoe kan een subsidie verzoek worden ingediend?

Een subsidie verzoek kan per e-mail worden ingediend (land.van.cuijk.overmaze@lions.nl), ter attentie van de Projectencommissie. U kunt ook middels het contactformulier op deze site uw aanvraag indienen. Houdt er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat u een reactie krijgt. Dit in verband met het feit dat we allemaal vrijwilligers zijn en slechts 2 maal per maand bij elkaar komen. Ook wordt elke aanvraag die de goedkeuring van de Projectencommissie draagt, daarna eerst intern voorgedragen aan het Bestuur en alle leden alvorens een definitieve goedkeuring voor subsidie aan het goede doel kan worden verleend en het goede doel op de hoogte wordt gebracht.

In uw aanvraag dient het doel van de aanvraag zo helder mogelijk omschreven te worden; duidelijk moet ook worden waarom aan de Lionsclub een bijdrage wordt gevraagd, aan wie het subsidieverzoek nog meer is voorgelegd, en welk bedrag precies gevraagd wordt (ook graag de totaalbegroting bijvoegen). Het is mogelijk dat we u vragen, zonder dat we al direct een verwachting kunnen scheppen, uw goede doel tijdens een Lionsvergadering aan de leden te presenteren.

Hoe komt de Lionsclub aan het voor subsidieverlening benodigde geld?

Teneinde gelden in te zamelen voor goede doelen, onderneemt de Lionsclub diverse geld genererende activiteiten. Daarnaast is het mogelijk dat de Fundraisingcommissie van de Lionsclub, die verantwoordelijk is voor het binnenhalen van de gelden, ook zélf een voorstel doet binnen de club voor een goed doel (binnen of buiten de regio), waarvoor het specifiek een geld genererende activiteit op touw wil zetten. De criteria zijn in dergelijke gevallen gelijk aan de criteria die we aan goede doelen stellen die zelf een aanvraag sturen.

Het streefbedrag van het subsidie wordt bij aanvang van het project vastgesteld; het totale subsidiebedrag zal evenwel nooit méér kunnen bedragen dan de voor dat doel door de projectencommissie bijeen gebrachte gelden.

Hoe komt de Lionsclub tot een besluit en wat zijn de criteria?

De Lionsclub laat zich met betrekking tot subsidieaanvragen adviseren door een uit zijn leden samengestelde Projectencommissie.

Bij het opstellen van het advies gaat de Projectencommissie uit van enkele vooraf door de Lionsclub vastgestelde toetsingscriteria. Het Lionsbestuur neemt op basis van het advies van de Projectencommissie een principe besluit en legt dit voor aan de leden van de Lionsclub.

Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze hanteert de volgende criteria ten aanzien van projecten die ondersteuning wensen:

  1. Het project moet in principe in de regio liggen, opgezet zijn door mensen uit de regio of binding met (mensen uit) de regio hebben. Ook projecten die zijn aangewezen of worden ondersteund door een overkoepelende Lionsorganisatie (Lions Nederland of Lions International) kunnen voor subsidie in aanmerking komen;
  2. Het project is in principe kleinschalig;
  3. Het project heeft geen commerciële doelstelling;
  4. Het project moet in financiële zin controleerbaar zijn en de ontvanger van de subsidie moet handelen volgens ANBI-regels;
  5. De ontvanger van de subsidie verzorgt terugkoppeling over de besteding van de subsidie;
  6. Het project moet een positieve uitstraling hebben op de Lionsclub en/of het Land van Cuijk en Noord-Limburg;
  7. Het project moet binnen het budget van de Lionsclub vallen.
De Stichting Fundraising Land van Cuijk en Overmaze is de Stichting van de Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze waar de financiële afwikkeling van de goede doelen in plaats vindt. Deze Stichting beschikt over de ANBI status.

ELKE CENT NAAR HET GOEDE DOEL

100% anti-strijkstok beleid en ANBI status

Alle Lions werken geheel vrijwillig. Honderd procent van de opbrengsten komt direct bij het goede doel terecht. De organisatiekosten worden namelijk volledig door de Lions zelf betaald uit de contributie die zij betalen. Ook alle kosten voor programma-activiteiten worden door de leden zelf betaald.

De opbrengst van fundraisingactiviteiten, het sponsorgeld en ontvangen donaties worden voor honderd procent besteed aan de goede doelen die we ondersteunen. Zie pagina projecten.

Lionsclub Land van Cuijk & Overmaze houdt de financiën voor de eigen organisatie en voor de fundraising ten behoeve van goede doelen, strikt gescheiden. Daarvoor is de Stichting Fundraising Land van Cuijk & Overmaze opgericht. Deze Stichting heeft de ANBI-status. Meer informatie over de deze stichting? Lees het hier.