Online doneren aan Lionsclub Land van Cuijk & Overmaze, Stichting Fundraising Land van Cuijk en Overmaze, via Geef.nl site ANBI.

Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze, opgericht in 1994, is een club van 27 enthousiaste mannen en vrouwen die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor de noden in de samenleving.

Lions zijn leden van de serviceorganisatie Lions Clubs International, een wereldwijde associatie van Lionsclubs waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving.

Logo Lions International
Melvin Jones is de oprichter van de wereldwijde Lions organisatie. Hij richtte de Lions op in 1917.

Melvin Jones

Melvin Jones Fellowship Ward

De Melvin Jones Fellowship Award is de hoogste vorm van erkenning in Lions land. De onderscheiding wordt uitgereikt aan Lionsleden die zich langdurig en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de organisatie en met name een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de doelstelling ‘we serve’.

Ontstaan Lions

De eerste serviceclubs werden rond 1900 in de Verenigde Staten opgericht door mannen die zich inzetten voor goed burgerschap. Dit waren veelal ‘businessman’s circles’. Het was Melvin Jones (Fort Thomas (Arizona), 13 januari 1879 – Flossmoor (Illinois), 1 juni 1961) die in 1917 in Dallas (Texas) een groot aantal van die kringen bundelde tot de Association of Lions Clubs vanuit het idee dat een grote groep invloedrijke zakenmannen een machtig potentieel kan vormen in het belang van een betere samenleving. Toen ook in Canada Lions Clubs werden opgericht, werd de naam veranderd in The International Association of Lions Clubs, tegenwoordig kortweg Lions International. Na de Eerste Wereldoorlog werden ook Lions Clubs buiten Noord-Amerika opgericht.


Lions International

Wereldwijd zijn er nu meer dan 45.000 clubs in 192 landen. Met ruim 1,3 miljoen leden zijn de Lions de grootste serviceorganisatie ter wereld. Vanaf de tachtiger jaren worden vrouwen ook lid van Lionsclubs.

Vanaf 20 jaar kan iemand lid worden van een Lionsclub. In sommige plaatsen zijn speciaal voor jongeren tussen de 20 en 35 jaar, Leoclubs opgericht.

Doelstellingen Lions Clubs International

Lions worden aangemoedigd dienstbaar te zijn aan de gemeenschap, zonder oogmerk van persoonlijke materiële voordelen. De internationale doelstellingen zijn:

  • Lions streven naar een klimaat van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld.
  • Zowel privé als in beroep hanteren Lions hoge ethische en morele normen.
  • Ze bevorderen zo mogelijk de beginselen van goed overheids-bestuur en burgerzin.
  • Lions tonen actieve belangstelling voor het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap.
  • Lionsclubs werken aan de onderlinge verbondenheid in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip.
  • De clubs bieden een ontmoetingsplaats voor vrije gedachtewisseling over zaken van openbaar belang. Daarbij worden discussies over partijpolitieke en religieuze opvattingen bewust uitgesloten.

‘We Serve’

Het internationale motto van alle Lionsactiviteiten is ‘We Serve’. Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d. Nederlandse Lions richten zich ook op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten, financiële ondersteuning van goede doelen.

Steeds meer plaatselijke organisaties doen tegenwoordig een beroep op de Lionsclub in hun omgeving voor immateriële en materiële hulp. Naast persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven voor alle goede doelen. Ook met hand-en-spandiensten, ‘handen uit de mouwen’, wordt hulp verleend.

Lionsclubs in Nederland

De eerste Nederlandse Lionsclub werd in 1951 in Amsterdam opgericht; Den Haag en Rotterdam volgden. Tegenwoordig zijn er in Nederland circa 400 Lionsclubs met 11.500 leden. Meer informatie over Lions Nederland, zie www.lions.nl.

Het wereldwijde motto van de Lions is We Serve.

Autonomie en samenstelling

Elke club opereert autonoom en bepaalt zelf hoe zij inhoud geeft aan de bovenstaande doelstellingen en het motto ‘We Serve’. Inbreng van (nieuwe) leden is daarbij essentieel omdat de synergie van gebundelde vaardigheden en inzet groter is dan de mogelijkheden van een enkel individueel lid.

Men kan alleen op uitnodiging lid worden. Nieuwe leden worden zeer vertrouwelijk voorgedragen door minimaal twee reeds zittende leden.  Pas als alle leden unaniem akkoord zijn met de voordracht, wordt de betreffende persoon benaderd voor lidmaatschap.

De toegevoegde waarde die iemand kan leveren aan de club is essentieel voor de voordracht. Het profiel van een club wordt verder mede bepaald doordat een spreiding in leeftijd en geslacht (bij gemengde clubs) is gewenst en vaak niet meerdere leden uit een zelfde beroepsgroep in een club mogen zitten.

Het is logisch dat elke club bij de werving van nieuwe leden zorgvuldig en selectief is bij het aantrekken van nieuwe leden; de toekomst en het succes van de club hangen er van af!

Jaarlijks organiseert de Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze een benefiet wijnavond.
De Stichting Fundraising Land van Cuijk en Overmaze is de Stichting van de Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze waar de financiële afwikkeling van de goede doelen in plaats vindt. Deze Stichting beschikt over de ANBI status.

ELKE CENT NAAR HET GOEDE DOEL

100% anti-strijkstok beleid en ANBI status

Alle Lions werken geheel vrijwillig. Honderd procent van de opbrengsten komt direct bij het goede doel terecht. De organisatiekosten worden namelijk volledig door de Lions zelf betaald uit de contributie die zij betalen. Ook alle kosten voor programma-activiteiten worden door de leden zelf betaald.

De opbrengst van fundraisingactiviteiten, het sponsorgeld en ontvangen donaties worden voor honderd procent besteed aan de goede doelen die we ondersteunen. Zie pagina projecten.

Lionsclub Land van Cuijk & Overmaze houdt de financiën voor de eigen organisatie en voor de fundraising ten behoeve van goede doelen, strikt gescheiden. Daarvoor is de Stichting Fundraising Land van Cuijk & Overmaze opgericht. Deze Stichting heeft de ANBI-status, zie pagina Stichting Fundraising.

BETROKKEN BIJ DE REGIO

Lions zijn maatschappelijk betrokken bij de regio waarin zijn wonen en/of werken. Daarom organiseren we regelmatig avonden bij maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen. Ook interactieve avonden met interessante gastsprekers of bijzondere verhalen van onze eigen leden zorgen ervoor dat we op de hoogte zijn en blijven van wat er in onze regio speelt  en daarbuiten.

De Lions leden van de Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze zijn betrokken bij de regio waarin zij wonen en/of werken.

VRIENDSCHAP

Onze Lionsclub kenmerkt zich door vriendschap. We werken met plezier samen aan goede doelen en steunen elkaar ook privé in tijden dat dit nodig is. Deze vriendschap wordt ook onderhouden door verschillende activiteiten gedurende het jaar. Denk aan een bijzondere bestuurswisseling, een gezellig kerstdiner, of ander uitje. Aan deze activiteiten nemen ook de partners van onze leden op vrijblijvende basis deel.

Bij Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze zetten de leden zich in voor goede doelen en vinden plezier en vriendschap daarbij belangrijk.

De inzet van Lionsleden

Van iedere Lion wordt een actieve inzet verwacht om de bovenstaande doelstellingen en het motto ‘We Serve’ te realiseren. Naast het werken voor goede doelen biedt de club haar leden o.a. een brede oriëntatie in de wereld om ons heen, vriendschap, plezier en sfeer. Verder is er natuurlijk de voldoening om als club gezamenlijk iets te doen voor bijvoorbeeld gehandicapten, jeugd, ouderen en anderen die onze hulp goed kunnen gebruiken.

Interesse in de samenleving, de wil om de handen uit de mouwen te steken en de mogelijkheid om belangeloos tijd te geven aan de inzet voor anderen, zijn de belangrijkste eigenschappen van een Lion.

Lionsleden komen twee maal per maand bij elkaar. Daarnaast zijn alle leden ingedeeld in een bepaalde commissie, waarbinnen activiteiten worden voorbereid.

Lionsleden gaan vriendschappelijk met elkaar om en betrekken ook vaak hun partners en kinderen bij de clubactiviteiten.

Vanaf de oprichting van de Lionsclub Land van Cuijk & Overmaze, in 1994, heeft de club veel mooie projecten ondersteund met geld of met hulp door zelf de handen uit de mouwen te steken. Een overzicht van de gerealiseerde serviceprojecten vindt u op de pagina projecten.